1- Dr. Mahmud Zarin Ghalam

2- Dr. Akbar Haj Ebrahim Zargar (1982-1985)

3- Mr. Abdolrahim Asgari (1985-1989)

4- Dr. Gholamreza Akrami (1989-1995)

5- Dr. Akbar Haj Ebrahim Zargar (1995-1998)

6- Dr. Mohammad Reza Hafezi (1998-2004)

7- Dr. Seyed Hassan Shahrestani (2004-2005)

8- Dr. Abbas Ali Eizadi (2005-2010)

9- Dr. Saeed Kashan Fallah (2010-2014)

10- Dr. Gholamreza Akrami (2014 to present)

 

Address: # 56, Sakhai St., Hafez ave. Tehran 1136813518, Iran
Tel : ++9821 66733401-5
Fax : ++9821 66728000
CopyRight 2014 ART UNIVERSITY. DESIGN BY A.C.A Co