اداره امور خوابگاه ها:
 
اداره امورخوابگاه ها یکی از مهمترین و حساس ترین اداره های تحت پوشش مدیریت خدمات دانشجویی بوده و وظیفه اصلی آن برنامه ریزی برای ارائه خدمات خوابگاهی برای دانشجویان غیربومی در چهارچوب مقررات موجود می باشد. 
اهداف: 
1- اهتمام به ایجاد مدیریت نظام‌مند با برنامه‌ریزی دقیق.
2- بهره‌گیری از مشارکت فعال دانشجویان در جهت حفظ و نگهداری خوابگاه ها و ارتقاء سطح اخلاقی و رفتاری دانشجویان در خوابگاه.
3- شناخت و پاسخگویی سریع به نیازهای متنوع و کمتر شناخته شده دانشجویان در حدود امکانات و مقدورات دانشگاه براساس نظرسنجی‌ها و یافته‌های پژوهشی انجام شده در سطح خوابگاه ها.
4- اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع تنش‌ها و تأمین محیطی امن و ایجاد رابطه عاطفی با دانشجویان و کوشش در جهت رعایت حریم فردی و اجتماعی دانشجو.
 
شرح وظایف مسئول امور خوابگاه ها:
 
الف -  ثبت نام و اسکان دانشجویان ورودی سالهای قبل:
 
انجام امور مربوط به ثبت نام و اسکان دانشجویان .
ثبت نام و اسکان دانشجویان ورودی سال های قبل وفق مصوبات و دستورالعمل اداره خوابگاهها .
بررسی فرم های تکمیل شده ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه و اعلام اسامی دانشجویان واجد شرایط خوابگاه برای سال تحصیلی بعد در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه.
ارائه فرم هم اتاقی به دانشجویانی که اسامی ایشان بعنوان فرد واجدشرایط خوابگاهی اعلام شده است .
تعیین اتاق دانشجویان پس از تکمیل فرم هم اتاقی .
تهیه معرفی نامه دانشجویان ساکن خوابگاه براساس فرم هم اتاقی در تابستان .
تهیه کارت ورود به خوابگاه دانشجویان در تابستان .
ارائه کارت خوابگاه و معرفی نامه خوابگاه به دانشجویان خوابگاهی در ابتدای هر سالتحصیلی و راهنمایی ایشان جهت مراجعه به متصدی خوابگاه برای تحویل گرفتن اتاق .
 
ب - ثبت نام و اسکان دانشجویان جدیدالورود : 
 
بکارگیری تمهیدات لازم جهت اسکان دانشجویان جدید الورود طبق ضوابط و آئین نامه¬های موجود، طی جلسات مشترک امورخوابگاه ها و مدیریت دانشجویی .
انجام ثبت نام، تعیین مکان، صدور معرفی نامه و کارت ورود به خوابگاه برای دانشجویان جدیدالورود در ابتدای هر سال تحصیلی.
ثبت اطلاعات دانشجویان جدیدالورود در رایانه .
ارائه راهنمائی های لازم به دانشجویان جدیدالورود جهت تحویل گرفتن خوابگاه خود از متصدیان خوابگاه 
اخذ تعهدات لازم از دانشجویان در ابتدای سکونت در خوابگاه ها .
تهیه فرم ها و لیست های مورد نیاز .
 
ج – امور نظارت :
 
آماده سازی خوابگاه ها در طول تابستان از قبیل پیگیری های مختلف در زمینه های ساختمانی ، تاسیساتی و خدماتی و غیره .
همکاری و هماهنگی با مدیریت حراست و انتظامات دانشگاه در خصوص ورود و خروج افراد و دانشجویان به خوابگاه .
تجهیز و نظارت بر عملکرد مرکز رایانه خوابگاه .
همکاری و هماهنگی با نهادهای دانشجویی از قبیل شورای صنفی خوابگاه و امورفرهنگی خوابگاه .
تهیه و ارائه لیست دانشجویان بهره مند از خوابگاه های دانشجویی به اداره رفاه و خدمات دانشجویی دانشگاه، جهت ارسال به صندوق رفاه دانشجویان .
نظارت بر نحوه عملکرد متصدیان خوابگاه ها .
نظارت و پیگیری حسن انجام امور بهداشتی و نظافتی خوابگاه ها .
نظارت و پیگیری حسن انجام امورفنی و تاسیساتی و ساختمانی خوابگاه ها .
بازدید مستمر از خوابگاه های دانشجویی .
حضور در جمع دانشجویان و جلسات برگزارشده توسط ایشان .
درخواست و پیگیری (تا حصول نتیجه) دریافت لوازم مورد نیاز خوابگاه .
انجام تسویه حساب سالانه با دانشجویان ساکن خوابگاه و بررسی اموال تحویلی به ایشان طبق صورتجلسه تنظیم شده در ابتدای سال تحصیلی .
انجام امور مربوط به تسویه حساب قطعی با دانشجویانی که با دانشگاه و امورخوابگاه ها قطع ارتباط می نمایند .
بررسی و اعلام خسارت وارده توسط دانشجویان به اموال خوابگاه، به مراجع ذیصلاح دانشگاه .
اخذ خسارت از دانشجویانی که به اموال خوابگاه خسارت وارد نموده اند .
بررسی و رسیدگی به مسائل و موارد انضباطی دانشجویان ساکن خوابگاه وفق مقررات مربوط .
برگزاری جلسات با مدیران حوزه معاونت دانشجویی به منظور اخذ تصمیمات لازم .
برگزاری جلسات مشترک با مسئولین واحدهای مختلف دانشگاه به منظور حسن انجام اموردر سطح خوابگاه ها به ویژه مدیریت امورفنی و طرح های عمرانی .
برگزاری جلسات مشترک با متصدیان خوابگاه ها در راستای عملکرد هرچه بهتر ایشان .
نظارت بر عملکرد سیستم اتوماسیون خوابگاه ها و انجام فعالیت ها بصورت مکانیزه .
انجام امور مربوط به اسکان دانشجویانی که برای نیمسال دوم سال تحصیلی متقاضی سکونت در خوابگاه های دانشجویی می باشند، در صورت ظرفیت موجود و پس از بررسی های لازم .
انجام مکاتبات اداری مورد نیاز و پیگیری تا حصول نتیجه .
پاسخگویی به انتظارات و خواسته های دانشجویان در محدوده قوانین مربوط .
ایجاد تمهیدات برای اطلاع رسانی های لازم به دانشجویان ساکن خوابگاهها .
انجام امور اداری مربوط به نیروهای تحت پوشش امورخوابگاه ها .
اهتمام و پیگیری ارائه خدمات رفاهی مفید به دانشجویان در مجموعه امورخوابگاه ها .
نظارت بر حسن استفاده از لوازم و سیستم های مستقر در خوابگاه ها .
پیگیری و اقدام لازم عندالزوم برای تعمیر لوازم خوابگاه ها .
تلاش درایجاد فضای صمیمی و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین .
تهیه و ارسال گزارش های لازم در مواردی که از سوی مدیریت مافوق درخواست می گردد .
تنظیم گزارش نارسائی ها و کمبودهای خوابگاه برای مقام مافوق .
بایگانی سوابق  مکاتبات و بخشنامه های مربوط .
انجام سایر اموری که از طریق مقام مافوق ( رئیس اداره امورخوابگاه ها ) ابلاغ می گردد .
 
شرح وظایف مسئول خوابگاه :
 
دریافت و بررسی گزارش روزانه نگهبانی و انعکاس موارد لازم به پیگیری به اداره امور خوابگاه ها.
نظارت بر حسن عملکرد تاسیسات در خوابگاه.
نظارت بر حسن عملکرد خدمات در خوابگاه.
بررسی دفتر حضور و غیاب به صورت روزانه.
بررسی گزارشات واصله و ایجاد هماهنگی برای پیگیری امور.
بازدید عمومی روزانه از خوابگاه و نظارت بر عملکرد نگهبانان.
بررسی اولیه موارد خاص دانشجویان در زمینه اسکان و یا مشکلات احتمالی رخ داده در میان ساکنین با یکدیگر و یا ساکنین با هر یک از پرسنل خوابگاه.
انجام مکاتبات اداری با اداره امور خوابگاه ها.
همکاری در برنامه های مدیریت اسکان در هر سال تحصیلی.
بررسی اولیه مشکلات احتمالی پرسنل خوابگاه و پیگیری و انعکاس امور مربوطه.
ارائه نظریه چگونگی عملکرد ماهانه تاسیسات به اداره امور خوابگاه ها.
ارائه نظریه چگونگی عملکرد ماهانه خدمات به اداره امور خوابگاه ها.
معرفی دانشجویان متخلف و مستنکف از قوانین و ضوابط موجود به اداره امور خوابگاه ها.
بررسی امور ارجاعی از سوی اداره به صورت روزانه و ارائه نتیجه کار محول شده در همان روز.
نظارت بر روندکار دانشجویی و انعکاس موارد خلاف ضوابط و مقررات به اداره امورخوابگاه¬ها.
نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های اداره امور خوابگاه ها در خوابگاه.
تهیه، آماده سازی و ارائه آمارهای مورد نیاز اداره از دانشجویان ساکن و یا سایر موارد.
شرکت در جلسات مسئولیتی خوابگاه ها
درخواست وسایل مصرفی و اموالی مورد نیاز خوابگاه.
راهنمایی اولیه مراجعان جهت پیگیری امور خوابگاه ها.
پیگیری مشکلات فنی اتاق ها و همراهی با نیروی تاسیساتی تا رفع مشکلات. 
نظارت دقیق بر حضور و غیاب دانشجویان خصوصاً حضور و غیاب شبانه دانشجویان بطور مرتب و دقیق.
بازدید عمومی روزانه از محوطه و طبقات خوابگاه و تکمیل فرم مربوطه.
گشت محوطه و نظارت دقیق بر وسایل و ثبت دقیق ورود و خروج وسایل.
بر طرف نمودن موارد و مشکلات واحدهای دانشجویی و انعکاس آن به رئیس اداره خوابگاه ها.
کنترل و ثبت تاخیرها و غیبت ها و انعکاس آن به رئیس اداره خوابگاه ها.
گزارش کارهای اجرائی و ارجاع انجام آن به مسئول مربوطه.
 
 
 
آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .