اطلاعیه مزایده فروش خودروهای فرسوده

۱۱ مهر ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۲ کد : ۱۹۳۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۴۳

دانشگاه هنر در نظر دارد تعداد 9 دستگاه خودرو (5 دستگاه قابل شماره‌گذاری و 4 دستگاه به‌صورت اوراق ) را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می‌آید جهت رؤیت موضوع مزایده و ارائه قیمت در پاکت لاک و مهرشده از تاریخ آگهی به مدت 10 روز و در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان سرهنگ سخایی پلاک 56 امور اداری دانشگاه هنر تهران تلفن:66734006خانم توکلی مراجعه نمایند.

آدرس: کرج - چهارراه نبوت - بلوار مؤذن - خیابان بوعلی - دانشگاه هنر - تلفن 02632556060 آقای سلیمانی‌ها (جهت بازدید از دو دستگاه خودرو)

شرکت‌کنندگان موظف به ارائه قیمت به‌صورت یک‏جا برای 9 دستگاه خودرومی‌باشند.

ضمانت شرکت در مزایده به ازای هر دستگاه خودرو 10/000/000 ریال می باشد که با  ارائه فیش واریز نقدی به شماره 10458129 نزدبانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی بنام سپرده جاری دانشگاه هنریا ضمانت‌نامه بانکی الزامی است.

زمان بازگشایی پیشنهادها ساعت 10 صبح روز دوشنبه 97/7/30 می باشد . پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمی ایشان می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه در جلسه مذکور شرکت نمایند.

پرداخت هزینه آگهی مزایده و کارشناسی و مالیات بر ارزش‌افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد و دانشگاه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهاد‌ها مختار است.

ضمنا ارسال مستندات ثبتی شرکت و یا کپی مدارک شناسایی دارندگان امضاء مجاز برای اشخاص حقوقی الزامی است. 

 

امور اداری و پشتیبانی