مشاور رییس دانشگاه

 دکتر محمدحسین محمودی ساری  : قائم مقام مجری طرحهای عمرانی و مشاور در طرح و توسعه دانشگاه 

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیک : Mahmoudi @art.ac.ir

رزومه