معرفی

 

رییس جشنواره :  دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جانشین رییس جشنواره : مهندس محمدهادی عسگری مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دبیر جشنواره دکتر سید حسن سلطانی رییس دانشگاه هنر

دبیر اجرایی جشنواره : دکتر بیژن اربابی معاون فرهنگی و اجتماعی 

رییس ستاد اجرایی جشنواره : احسان پارسا 

دبیر کمیته فنی و فناوری : دکتر منصور ناصری 

 

 

آدرس سایت جشنواره : www.digitalartfestival.ir