رییس دانشگاه

  دکترسید حسن سلطانی

مرتبه علمی : دانشیار 

پست الکترونیک: ​soltani@art.ac.ir

رزومه