رییس دانشگاه

  دکترسید حسن سلطانی

مرتبه علمی : دانشیار 

پست الکترونیک: Soltani210@yahoo.com​

رزومه