پژوهشکده هنر

 

«پژوهشکده هنر» به اهتمام معاونت پژوهشی و موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به صورت تقاضا محور با سه گروه پژوهشی به شرح ذیل تأسیس گردید:
 
- گروه پژوهشی محیط شهری پایدار 
- گروه پژوهشی خانه و مسکن 
- گروه پژوهشی تاریخ تطبیقی هنر ایران
 
پژوهشکده هنر از یک سو به تحقیقات مبنایی درحوزه نظریه هنر و از سوی دیگر به تحقیقات کاربردی برای عملیاتی سازی دانش در ایران می پردازد؛ که با ایجاد ارتباطات مؤثر با نهادهای علمی، اجرایی و اجرای طرح های تحقیقاتی و برگزاری نشست های تخصصی پلی میان دانشگاه و سایر نهاد ها می باشد. 
 
 
 دکتر اسماعیل بنی اردلان: ( سرپرست پژوهشکده هنر)
پست الکترونیک: bani.ardalan@art.ac.ir
 
 
 فریبا حیدری: کارشناس رابط پژوهشکده هنر با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
 تلفن تماس و فاکس  : ۶۶۷۰۰۸۷۱ - ۶۶۷۰۰۴۹۸
 ایمیل   : researchcentre@art.ac.ir
 
 
 
- گروه  پژوهشی محیط شهری پایدار
 
رشد بی رویه بافت شهرها و توسعه بدون توجه به اصول پایداری، مصرف بی رویه انرژی در شهرها و رشد لجام گسیخته آنها را موجب گردیده است. کمبود منابع انرژی در سطح جهان و اهمیت مسئله حفاظت محیط زیست از طرفی و ضرورت توجه به مؤلفه هایی چون کاهش فقر، توزیع عادلانه منابع و ارتقاء کیفیت زندگی از طرف دیگر کارشناسان مختلف را بر آن داشته است تا به حفظ و ایجاد محیط پایدار شهری بیاندیشند و به ارائه راهکارهایی در زمینه های مختلف بپردازد.مطالعه شهرسازی پایدار و مشاغل شهری بر توسعه پایدار و توجه به آن در ابعاد مختلف زندگی انسان ها تأکید گردیده است. ابتدا ضمن تبیین ویژگی های شهر پایدار و توسعه پایدار شهری از دیدگاه صاحبنظران عرصه مسایل شهری، به روش های ایجاد انطباق بین عناصر مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرها می پردازد.
بر این اساس اهداف کلی گروه پژوهشی محیط شهری پایدار به شرح زیر می باشد:
- تدوین اصول حاکم بر طرح های توسعه پایدار شهری
- بررسی الگو های طراحی فضاهای شهری به منظور ایجاد پایداری اجتماعی -  فرهنگی
- ارائه الگوهای رشد و توسعه روستایی بر مبنای اصول پایداری
- ارائه الگوی رشد و توسعه محلات شهری بر اساس اصول پایداری
 
اعضای هیات علمی گروه  پژوهشی محیط شهری پایدار
 
۱- دکتر پروین پرتوی، دکتری شهرسازی، دانشیار، رئیس و پژوهشگر
پست الکترونیک: p.partovi@art.ac.ir
 
 
۲- دکتر غلامرضا حقیقت نائینی، دکتری برنامه ریزی شهری، دانشیار، معاون و پژوهشگر
پست الکترونیک: haghighat@art.ac.ir
 
 
۳- دکتر فریبا قرائی، دکتری طراحی شهری، دانشیار، پژوهشگر
پست الکترونیک: gharai@art.ac.ir
 
 
۴- دکتر میترا حبیبی، دکتری شهرسازی، استادیار، پژوهشگر
پست الکترونیک: habibi@art.ac.ir
 
 
۵- دکتر مریم محمدی، دکتری شهرسازی، استادیار، پژوهشگر
پست الکترونیک:    ma_mohammadi@art.ac.ir
 
۶- دکتر لیلا کوکبی، دکتری برنامه ریزی  منظر روستایی، استادیار، پژوهشگر
پست الکترونیک: l.kokabi@art.ac.ir 
 
 
 
 
- گروه  پژوهشی خانه و مسکن
 
اهداف گروه پژوهشی خانه و مسکن مطالعه و تحقیق به منظور کمک به تحقیقات ساختمان و مسکن و مصالح و روش های ساختمانی و تهیه ضوابط مربوط به آنها است. در این زمینه بررسی و ارزشیابی روش های ساختمانی در خانه سازی شهری و روستایی در مناطق مختلف کشور به منظور تهیه ضوابط برای احداث خانه های نمونه، مطالعه و تحقیق در باره طرح ساختمان های مقاوم در برابر زلزله و سایر عوامل تخریبی،  بهره گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت های علمی صورت می‏گیرد. 
بر این اساس اهداف کلی گروه پژوهشی خانه و مسکن به شرح زیر می باشد:
- معرفی الگو های مسکن متناسب با مناسبات اجتماعی، فرهنگی و ااقتصاد، کالبدی، فیزیکی و ساختمانی در شرایط امروز ایران 
- بررسی و مطالعه تکنولوژی های ساخت در مسکن چه به صورت انبوه سازی و چه به صورت منفرد و ارائه راه حل های مناسب با امکانات کشور برای بهبود کیفیت سازه و ساخت و افزایش بازدهی در امر ساخت و نگهداری و مصرف انرژی در مسکن
- نقد، بررسی و تحلیل ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت و ساز مسکن از همه جنبه ها
- اشاعه و ترویج قابلیت های موجود در الگو های مسکن سنتی ایران 
 
اعضای هیات علمی گروه پژوهشی خانه و مسکن
 
۱- دکتر ریما فیاض، دکتری تکنولوژی معماری،  دانشیار، رئیس و پژوهشگر
پست الکترونیک: fayaz@art.ac.ir
 
 
۲- دکتر علیرضا مستغنی، دکتری معماری، استادیار، معاون و پژوهشگر
پست الکترونیک: mostaghni@art.ac.ir
 
 
۳- دکتر سید بهشید حسینی، دکتری معماری، استاد، پژوهشگر
پست الکترونیک: Behshid_Hosseini@art.ac.ir
 
 
۴- دکتر مصطفی کیانی هاشمی، دکتری معماری گرایش تئوری و تاریخ، دانشیار، پژوهشگر
پست الکترونیک: kiani @art.ac.ir
 
 
 
۵- دکتر محسن سرتیپی پور، دکتری معماری، دانشیار، پژوهشگر
 
 
۶-  مروارید قاسمی، کارشناسی ارشد معماری، مربی، پژوهشگر
 
 
 
- گروه پژوهشی تاریخ تطبیقی هنر ایران
 
تاریخ هنر ایران را باید فراتر از مرزهای جغرافیایی سیاسی، و در گستره مرزهای فرهنگی ایران دنبال کرد. از همین رو مطالعه تطبیقی هنر ایران با دیگر سرزمین ها به ویژه کشورهای همسایه ضروری است. «تاریخ تطبیقی» یا «همسنجی»، مطالعه سازمان یافته رویدادهای همانند در موقعیتهای جفرافیایی یا زمانی متفاوت است. این رویکرد کمک می کند که گذشته را با اکنون مقایسه کرده و پیوست ها و گسست های تاریخی دنبال گردد. 
گروه پژوهشی تاریخ تطبیقی هنر، ماموریت اصلی خود را بازخوانی هنر ایران و دست یابی به شناخت تازه از وجوه هنر ایران است. رویکرد تطبیقی کمک می کند که از مرزهای تاریخ هنر مرسوم فراتر رفته و به روایت های متکثر از هنر دست یافت. این مسیر راه را برای نظریه پردازی بومی از هنر ایران باز خواهد کرد. اشاره به این نکته ضروری است که هنر ایران توسط غیر ایرانیان نگاشته شده است و اگرچه دستاورد آنها ارزنده است اما شناختی درون زا از هنر ایران به دست نیامده است. ماموریت اصلی این گروه گشودن گستره تازه بحث به هنر ایران است تا امکان نظریه پردازی بومی فراهم گردد. 
بر این اساس اهداف کلی گروه پژوهشی تاریخ تطبیقی به شرح زیر می باشد: 
معرفی زوایای ناشناخته وجریان های هویت ساز تاریخ فرهنگ و هنر ایرانی ـ اسلامی با مطالعه تطبیقی هنر در گستره جغرافیای تاریخی فرهنگ ایران 
تاکید بر نظریه پردازی بومی گرایانه در تاریخ هنر ایران با مطالعه تطبیقی هنر در بستر فرهنگ بومی
 - توسعه روابط و تعاملات اثربخش پژوهشی با پژوهشگران و مؤسسات آموزشی و پژوهشی برای تولید متون پژوهشی و منابع آموزشی مورد نیاز در حوزه تاریخ تطبیقی هنر ایران
 
 
اعضای هیات علمی گروه پژوهشی تاریخ تطبیقی هنر ایران
 
۱- دکتر مهدی حسینی، تاریخ هنر- دکتری، استاد و پژوهشگر
پست الکترونیک :
 
 
۲- دکتر محمد رضا مریدی، جامعه شناسی هنر- دکتری،  استادیار،  معاون و پژوهشگر
پست الکترونیک: moridi@art.ac.ir
 
 
۳- دکتر کامبیز موسوی اقدم، تاریخ هنر- دکتری،  استادیار، پژوهشگر
پست الکترونیک: c.m.aghdam@art.ac.ir
 
 
۴- دکتر بهنام کامرانی،  پژوهش هنر- دکتری،  استادیار، پژوهشگر
پست الکترونیک: b.kamrani@art.ac.ir
 
 
۵-  دکتر جمال عرب زاده ، هنرهای تجسمی - دکتری، استادیار و پژوهشگر  
پست الکترونیک: arabzadeh@art.ac.ir
 
 
۶ - دکتر ناهید عبدی،  پژوهش هنر- دکتری، استادیار، پژوهشگر
پست الکترونیک:
رزومه