مشاورین رییس دانشگاه

 دکتر محمدحسین محمودی ساری  : قائم مقام مجری طرحهای عمرانی و مشاور در طرح و توسعه دانشگاه 

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیک : Mahmoudi @art.ac.ir

رزومه 

 

 دکتر مونس بسکابادی  : مشاور رییس در امور زنان و خانواده 

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیک : m.boskabady@art.ac.ir

رزومه