اعضای شورا

1- رییس شورا : آقای سیروس کریمی پور

2-  دبیر شورا : خانم لعیا میزبان

3-   نمایندگان دانشکده سینما و تئاتر : آقایان احمد نائینی و محمدرضا حائری 

4-  نمایندگان مجموعه پردیس کرج : خانم شهرزاد اکبری - آقای سیروس کریمی پور 

5-  نمایندگان  پردیس باغ ملی : خانم بهجت غفاری- خانم نرگس اشرفی و آقای کورش نجفی فرد 

6-   نمایندگان پردیس ولیعصر : خانم لعیا میزبان و آقای مسعود رحیمی