رییس دانشگاه

 دکترسید حسن سلطانی

مرتبه علمی : دانشیار 

پست الکترونیک: ​h_soltani@art.ac.ir

رزومه