روسای دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون

دکتر محمود زرین قلم

تا تاریخ  ۱۳۶۱/۱۲/۱۵

 

 

دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر

از تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۵ تا ۱۳۶۴/۱۰/۱۹ بمدت ۲ سال و ۱۱ ماه

 

 

مهندس عبدالرحیم عسگری

از تاریخ ۱۳۶۴/۱۰/۱۹ تا ۱۳۶۸/۱۱/۲۵ بمدت ۴ سال و یک ماه

 

 

مهندس غلامرضا اکرمی

از تاریخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۵ تا ۱۳۷۴/۷/۱۲ بمدت ۵ سال و ۸ ماه

 

 

دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر

از تاریخ ۱۳۷۴/۷/۱۲ تا ۱۳۷۷/۵/۳۱ بمدت ۲ سال و ۱۰ ماه

 

 

دکتر محمد رضا حافظی

از تاریخ ۱۳۷۷/۵/۳۱ تا ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ بمدت ۶ سال و۵ ماه

 

 

دکتر سید حسن شهرستانی

از تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ تا ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ بمدت ۱ سال و ۱ ماه

 

 

دکتر عباسعلی ایزدی

از تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ تا ۱۳۸۹/۵/۲۷ بمدت ۴ سال و ۶ ماه

 

 

 دکتر سعید کشن فلاح

از تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۷ تا ۱۳۹۳/۲/۲۸ بمدت ۳ سال و ۹ ماه

 

 

 دکتر غلامرضا اکرمی

از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۸ تا ۱۳۹۷/۲/۲۳ به مدت ۴ سال

 

 

دکتر سید حسن سلطانی 

از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۴