عمارت قزاقخانه

شاخص ترین بنای واقع در مجموعه میدان مشق و قدیمی ترین آنهاست . عمارت قزاقخانه از دو بخش قاجار و پهلوی تشکیل شده است . دوره قاجاری با چند مرحله تغییر و تحول را شامل شده و آخرین مرحله آن ساختمان قطعی است که در سال ۱۳۱۱ هجری قمری ( ۱۲۷۱ شمسی ) و در سالهای پایانی حکومت ناصرالدین شاه قاجار شکل گرفته است بخش پهلوی ساختمان شامل توسعه ساختمان قاجاری در امتدادهای شرقی، غربی و شمالی بنای قدیمی است که در اطراف یک حیاط مرکزی و همساز با آن چیده شده اند. در ساختمان مجزا از هم نیز در داخل حیاط مرکزی استقرار یافته است.                                                                                                                                            

عمارت قاجاری قزاقخانه ساختمانی نئو کلاسیک و تجدد گرا و تلفیقی از شیوه معماری ایرانی و اروپایی است . این ساختمان را باید قدیمی ترین ساختمان اداری تهران در تاریخ تحولات شهر به حساب آورد. ساختمان از دو سمت شمال و جنوب رو به میدانی وسیع دارد که در آن مراسم نظامی برگزار می شد. بنابراین معماری ساختمان برونگراست و امکان دید وسیعی از محوطه پیرامون را برای ساکنینش فراهم میکند. ایوانهای مختلف در نمای رو و پشت یک ساختمان اداره به همین دلیل شکل گرفته اند. عمارت قاجاری از سه طبقه شکل گرفته است که شامل بخش میانی و دو بال شرقی و غربی آن است. بخش میانی سه اشکوبه است و راه پله عریض و باشکوهی دارد که امکان دسترسی آسان به طبقات را فراهم میکند.                                                                               

در طبقات فوقانی ساختمان در شمال و جنوب ایوان هایی وجود دارند که برای فراهم کردن امکان بازدید از مراسم نظامی ساخته شده اند. بالهای شرقی و غربی دو طبقه اند. که در طبقه همکف آنها تالارهای ستونداری با ستونهای آجری حجیم قرار دارند و طبقات فوقانی شامل اتاقهای متعددی است که در اطراف یک راهرو میانی شکل گرفته اند دو ایوان پیش آمده با ستونهای کرنتی به همراه برجهای نیم هشت که از سطح صفحه نمایش نشسته اند معماری عمارت قاجاری قزاقخانه را به نحوی دوام می بخشند که بیانگر شیوه معماری تجدد گرا در دوران قاجار باشد . ساختمان سه اشکوبه میانی با ایوانهای مطبق و ستونهای سنگی در طبقه همکف و ستونهای گچی کرنتی در طبقات فوقانی و برجهایی که به تناوب در میان پنجره های یکنواخت قرار گرفته اند محور اصلی طرح میدانی است نظامی که به روایتی هنرمندانه به تصویر در آمده اند.              

عمارت قزاقخانه سه دوره تحول عملکردی و کالبدی را از سر گذرانده است . دوره اول ساختمان قاجاری قزاقخانه به عنوان پادگان نظامی است. دوره دوم افزوده های دوره پهلوی و تبدیل عمارت قزاقخانه به وزارت جنگ را در بر میگیرد و دوره سوم در برگیرنده تملک عمارت نظامی توسط دانشگاه هنر از سال ۱۳۸۰ و تبدیل این مجموعه تاریخی به عملکردی آموزشی و فرهنگی است.