شورای راهبری

 

رییس شورا : دکتر سید حسن سلطانی 

دبیر شورا : دکتر ریما فیاض 

         اعضاء : 

دکتر علیرضا مستغنی 

دکتر محمدحسین محمودی ساری 

دکتر بیژن اربابی 

دکتر بهنود برمایه ور 

دکتر علی زمانی فرد

دکتر مجتبی مهدوی نیا 

دکتر پیونیک سیمونی

دکتر لیلا کوکبی (ناظر اجرایی)

شهرام حبیب اله زرگر 

جعفر سالمی 

فریبرز بیدهندی 

سید محمدرضا حسینی 

محمدهادی کلانتری