کمیته تولیدات فرهنگی و هنری

 

       اعضاء : 

دکتر منوچهر معظمی (دبیر کمیته)

دکتر ریما فیاض 

دکتر علیرضا رازقی 

دکتر مجید شیخ انصاری 

مهدی اصل فلاح 

علی اصغر گلناری 

محمدرضا تفضلی 

مسعود علیا 

فهیمه میرزاحسین 

فاطمه حسینی شکیب 

امیر محمد دهستانی 

مهرداد کشتی آرا 

راحیل قوامی