کمیته فرهنگی و آموزشی

 

مدیر امور فرهنگی (رییس کمیته) : شهرام حبیب اله زرگر 

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی (دبیر کمیته) : دکتر بهنود برمایه ور 

مسئول آموزش کارکنان : بهجت غفاری 

مدیر روابط عمومی : نرگس اشرفی 

نماینده دفتر ارتباط با صنعت (رییس گروه همکاریهای علمی، هنری با جامعه) : نوشین ضیاء شهابی